EKO-TAKSE za Organizacije civilnog društva

Nakon predloga Građanskih inicijativa da se Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom zavnično obrati Ministarstvu zaštite životne sredine i dobije jasne i nedvosmislene informacije u vezi sa primenom odredbi Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara,   Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu  i Pravilnika o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine  na udruženja, fondacije i zadužbine, a u svrhu obračuna i plaćanja ekološke takse, Ministarstvo za zastitu životne sredine dalo je zvanično mišljenje.

U mišljenju se, pored ostalog, navodi: “Imajući u vidu da su kriterijumi za utvrđivanje iznosa za plaćanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine: stepen negativnog uticaja delatnosti koju obveznik obavlja na životnu sredinu, veličina obveznika u skladu sa zakonom o računovodstvu i ostvareni prihod u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade, Ministarstvo zaštite životne sredine je mišljenja da  udruženje nije obveznik plaćanja predmetne naknade osim u slučaju da obavljanjem delatnosti ostvaruje prihod (a o čemu je dužan da sačinjava i dostavlja radovne finansijske izveštaje), pri čemu utvrđeni iznos naknade za plaćanje ne može biti veći od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (član 2. stav 6. Uredbe).”

Ceo  tekst mišljenja Ministarstva za zaštitu životne sredine dostupan je ovde.

U skladu sa navedenim zakonom, naplatu sredstava kontroliše organ jedinice lokalne  samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda, tj lokalna poreska administracija (LPA). Ovom organu obveznik naknade, tj. udruženej/fondacija/zadužbina predaje prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade.

Od 18. jula 2020. godine omogućeno je da se prijave podnose i elektronskim putem – paralelno i za 2019. i za 2020. godinu na Portalu lokalnih poreskih administracija (LPA)

Detalje o načinu obračuna iznosa za naknadu ekološke takes možete pročitatu u vesti Resurs centra za OCD.

Izvor: Resurs centar -Građanske inicijative