KOMS: Najnovije istraživanje ukazuje na zabrinjavajući položaj mladih u lokalnim sredinama

Krovna organizacija mladih Srbije, u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, sprovela je istraživanje pod nazivom „Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: saveti za mlade jedinica lokalne samoupave“.

Mladi čine 16,4% ukupne populacije u Republici Srbiji i važno je da budu zainteresovani, aktivni i informisani građani. Da bi mogli da utiču na kreiranje i sprovođenje demokratskih procesa, neophodno je da imaju mogućnost da učestvuju u procesima donošenja odluka, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou.

U istraživanju su obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji – ukupno 145 jedinica. Podaci o savetima za mlade koji su dobijeni iz svih lokalnih samouprava svrstani su u 6 grupa – od toga da savet za mlade uopšte ni ne postoji u datoj lokalnoj samoupravi, preko njihove delimične funkcionalnosti, pa do inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade – koji čine najmanji broj.

Pored saveta za mlade, istraživali smo da li postoje i koji su drugi mehanizmi lokalne omladinske politike – poput Lokalnog akcionog plana, Kancelarije za mlade, omladinskog kluba i slično.

Podaci do kojih smo došli kroz istraživanje su zabrinjavajući:

65 od 145 jedinica lokalne samouprave uopšte nema savet za mlade

• Od 79 formiranih saveta za mlade – 29 se svrstava u grupu saveta za mlade osnovanih da bi se zadovoljila forma

73% lokalnih samouprava nema Lokalni akcioni plan za mlade

79% lokalnih samouprava nema opredeljena sredstva za finansiranje udruženja mladih i za mlade za sprovođenje lokalne omladinske politike

119 jedinica lokalne samouprave u Srbiji nema omladinski klub

• samo 6 od 145 jedinica lokalne samouprave ima sve instrumente lokalne omladinske politike, dok 23 jedinice nemaju ni jedan instrument!

Celo istraživanje možete preuzeti ovde.

Mladi moraju biti uključeni u rešavanju problema u lokalnoj zajednici. Krovna organizacija mladih Srbije će u narednom periodu zagovarati osnivanje inkluzivnih i funkcionalnih saveta za mlade, tela gde glas mladih treba da se čuje. U saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu edukovaćemo lokalne rukovodioce da menjaju ove poražavajuće statistike.

Mladi koji nisu uključeni u procese donošenja odluka imaju osećaj isključenosti koji vodi tome da požele da napuste svoju lokalnu zajednicu. Ovakva posledica ne utiče samo na mlade ljude, već i na njihove porodice kao i na lokalnu zajednicu u celini.

Zbog svega navedenog, zaključujemo da lokal koji ne uključuje mlade, ostaje bez njih.

*Istraživanje je sprovedeno u saradnji Krovne organizacije mladih Srbije i Grupe za analizu i kreiranje javnih politika u okviru projekta Mladi za aktivne savete, koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.*